Proje Bilgi Formu

 

 

......2016

 

 

 

 

 

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ................. BÖLÜMÜ’NE

 

 

               MUĞLA Sitki Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde yapılması öngörülen, yürütücüsü olduğum “……………….........................................................” başlıklı ve detayları aşağıda sunulan proje/faaliyet kapsamında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 58. maddesi (k) fıkrası ile getirilmiş olan hak ve muafiyetlerden yararlanmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. ….........................………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler:

1.      Proje Bilgi Formu

2.      Proje/faaliyete ilişkin dokümanlar (sözleşme, taslak teknik şartname, e-posta vb.)

 

 

 

 

PROJE BİLGİ FORMU

 

Aşağıdaki Faaliyetlerin “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri kapsamında Yenilik Kabul Edilmediğini Dikkate Alınız (Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 1):

·       Rutin eğitim ve ögretim faaliyetleri

·        Rutin test, analiz, standardizasyon vb. faaliyetler

·       Uzmanlaşmış sağlık hizmetleri

·       Rutin veri toplama

·       Rutin yazılım faaliyetleri

·       Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu

·       Kalite kontrol

·       Ar-Ge amacı dışındaki şekil, renk, dekorasyon vb. estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler

·       Doğal kaynakların rezervlerini arama ve sondaj faaliyetleri

·       İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar

 

Bu form başlaması beklenen projeler için doldurulurken, olası başlangıç ve bitiş tarihleri vb. bilgilerin verilmesi beklenmektedir.

 

Sunulan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, takip eden 5 iş günü (1 hafta) içerisinde ilgili değişikliğin/değişikliklerin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi…….. Bölümü’ne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İlgili Bölümde yapılan değişiklikler 5 iş günü(1 hafta)

içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne iletilmek üzere Rektörlüğe yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda yer alan boş alanlar gerektiği kadar genişletilebilir.

 

A.     GENEL BİLGİ

Proje  / Faaliyet Adı:

 

 

 

Yapılacak Projenin / Faaliyetin Genel Tanıtımı:

Projenin / Faaliyetin Türü :           AR-GE                        Tasarım                                    Yenilik     

 

 

Proje / Faaliyet Başlama Tarihi:   ............

 

 

Proje / Faaliyet Bitiş Tarihi:   ............

 

 

Projenin / Faaliyetin Bütçesi (KDV Hariç Tutar):   ............

 

Proje Faaliyet Ekibi (Ekip üyesi öğretim elemanlarıyla ilgili bilgileri aşağıda belirtiniz. Kutu sayıları gerektiği kadar çoğaltılabilir)

 

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

Projedeki Görevi (Araştırmacı, Danışman, Bursiyer vb.):

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

Projedeki Görevi (Araştırmacı, Danışman, Bursiyer vb.):

 

 

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

Projedeki Görevi (Araştırmacı, Danışman, Bursiyer vb.):

 

 

Maddi Destek Kaynağı

 

   TÜBİTAK; KOSGEB; Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı; TTGV vb. araştırma ve geliştirme desteği veren bir kurum tarafından desteklenmektedir. (Eğer belirlenmişse, proje numarası vererek açıklayınız)

 

 

 

 

 

     Şirket tarafından finanse edilmektedir. (Şirket Bilgilerini ve finansmanın kaynağını açıklayınız)

1-Kuruluş / Kişi Adı:

2-Vergi Dairesi ve Vergi No / TC Kimlik No:

3-Adresi:

4-Tel / Faks / E-posta / Web Adresi:

5-Kuruluş Yetkilisi:

6-Ünvanı / Görevi:

7-Telefon / Faks / E-posta:

 

Projenin Olası Çıktıları (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)

 

  Yayın

  Tez

  Patent, Faydalı Model vb. (Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına yönelik sözleşme koşulları varsa açıklayınız.)

  Ürün   

  Yazılım

  Tasarım

  Yenilik

  

  

 

  Diğer

 

 

 

 

 

B.      PROJENİN AR-GE BOYUTUNA İLİŞKİN SORULAR

Ar-Ge Tanımı (5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun)

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder.

 

Projenin Ar-Ge İçeriğini Belirlemek İçin Yararlanılabilecek Sorular (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 1)

 

1. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesini amaçlamakta mıdır?

     Evet (Açıklayınız)         Hayır

 

 

 

2. Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi hedeflenmekte midir?

     Evet (Açıklayınız)          Hayır

 

 

 

3. Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri içermekte midir?

(Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri ile yazılımlara ilişkin bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, Ar-Ge dışındadır.)

     Evet (Açıklayınız)          Hayır

 

 

 

4. Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi amaçlanmakta mıdır?

     Evet (Açıklayınız)         Hayır

 

 

 

5. Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin/ teknolojilerin araştırılması öngörülmekte midir?

      Evet (Açıklayını           Hayır

 

 

 

6. Denemelerin son bulduğu ve ilk üretimin yapıldığı (amaçlanan ürünün pazarlanabilir noktaya geldiği) aşamada sonlandırılması öngörülmekte midir?

(Proje ile elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar Ar-Ge olarak değerlendirilir ancak ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin ve ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan faaliyetler Ar-Ge dışındadır).

    Evet                                 Hayır (Açıklayınız)  

 

 

 

C.      PROJENİN (VARSA) YENİLİK BOYUTUNA İLİŞKİN SORULAR

Yenilik Tanımı

Tanım 1: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçler ve süreçlerin neticelerini ifade eder. (5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; 4691 Sayılı TGB Kanunu; KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı)

 

Tanım 2: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; (renk ya da dekorasyondaki değişiklikler vb. bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç) teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder. (TÜBİTAK TEYDEB Yönetmeliği; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 1)

 

Üründe Yenilik Tanımı (4691 Sayılı TGB Kanunu; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 1)

Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder.

 

Üretim Yöntemlerinde Yenilik Tanımı(4691 Sayılı TGB Kanunu; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 1)

Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.

 

Çalışmanın Yenilik İçeriğini Belirlemek İçin Yararlanılabilecek Sorular (5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; 4691 Sayılı TGB Kanunu; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 1; KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı)

 

1. Öngörülen çıktı, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte midir?

     Evet (Açıklayınız)                Hayır

 

 

 

 

2. Öngörülen çıktı, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek veya yeni pazarlar yaratabilecek midir, satılabilir midir?

     Evet (Açıklayınız)                 Hayır

 

 

3. Yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri içermekte midir?

     Evet (Açıklayınız)                 Hayır

 

 

 

 

4. Renk ya da dekorasyondaki değişiklikler vb. bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç, teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci içermekte midir?

     Evet (Açıklayınız)                Hayır

 

 

 

5. Malzemesi, parçaları ve işlevleri açısından, daha önce üretilmiş ürün kuşağından teknolojik farklar gösteren bir ürün eldesi amaçlanmakta mıdır?

    Evet (Açıklayınız)                 Hayır

 

 

 

 

6. Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen ürünlerin üretilmesinde kullanılacak yöntem(ler) geliştirmeyi içermekte midir?

     Evet (Açıklayınız)                Hayır

 

 

 

 

7. Halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılacak yöntem(ler) geliştirmeyi amaçlamakta mıdır?

     Evet (Açıklayınız)                Hayır

 

 

 

8. Yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde kullanılacak yöntem(ler) geliştirmeyi hedeflemekte midir?

     Evet (Açıklayınız)                Hayır

 

 

 

D.     PROJENİN (VARSA) TASARIM BOYUTUNA İLİŞKİN SORULAR

Tasarım Tanımı (5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; 4691 Sayılı TGB Kanunu)

“Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü ifade eder”.

 

Projenin Tasarım İçeriğini Belirlemek İçin Yararlanılabilecek Sorular (5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; 4691 Sayılı TGB Kanunu)

 

1. Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeli taşıyor mu?

     Evet (Açıklayınız)                Hayır

 

 

 

 

2. Ürün işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetler içeriyor mu?

 

    Evet (Açıklayınız)                 Hayır

 

 

 

Firmanın / Kişinin                                                                      Proje / Faaliyet Yürütücüsünün

Kuruluş / Kişi Adı :                                                                          Görevi/Unvanı                        :

Kuruluş Yetkilisi   :                                                                          Adı ve Soyadı                           :

Ünvanı / Görevi   :                                                                           Fakülte/Enstitü/Yüksekokul  :

İmza                       :                                                                              İmza                                           :

 

İdari Personel
İletişim

Tel:

0 252 211 56 34

0 252 211 10 68

0 252 211 10 65

0 252 211 31 03

Fax:

0 252 211 10 64

Yukarı Çık